واحدهای مرکز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد دانش پژوهی ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-دانش-پژوهی1400.pdf
file size : 509 KB
دانلود

گزارش عملکرد پژوهش در آموزش ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-پژوهش-در-آموزش1400.pdf
file size : 438 KB
دانلود

گزارش عملکرد برنامه ریزی درسی۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-برنامه-ریزی-درسی1400.pdf
file size : 683 KB
دانلود

گزارش عملکرد استعداد درخشان ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-استعداد-درخشان-1400.pdf
file size : 488 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته دانشجویی ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-دانشجویی1400.pdf
file size : 446 KB
دانلود

گزارش عملکرد جشنواره شهید مطهری ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-جشنواره-شهید-مطهری1400.pdf
file size : 443 KB
دانلود

گزارش عملکرد المپیاد علمی ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-المپیاد-علمی1400.pdf
file size : 445 KB
دانلود

گزارش عملکرد ارزشیابی دانشجو۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-ارزشیابی-دانشجو-1400.pdf
file size : 440 KB
دانلود

گزارش عملکرد توانمندسازی اساتید ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-توانمندسازی-اساتید1400.pdf
file size : 793 KB
دانلود

گزارش عملکرد ارزشیابی اساتید ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1400گزارش-عملکرد-ارزشیابی-اساتید.pdf
file size : 440 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته جشنواره شهید مطهری در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-جشنواره-شهید-مطهری.pdf
file size : 504 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته دانش پژوهی در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-دانش-پژوهی.pdf
file size : 502 KB
دانلود