واحد برنامه ریزی درسی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد برنامه ریزی درسی۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-برنامه-ریزی-درسی1400.pdf
file size : 683 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته برنامه ریزی درسی در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-برنامه-ریزی-درسی.pdf
file size : 520 KB
دانلود