المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی کمیته استعداد درخشان و المپیاد علمی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-1400-استعداد-درخشان.pdf
file size : 3 MB
دانلود

حیطه های سیزدهمین المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -های-سیزدهمین-المپیاد-علمی.pdf
file size : 219 KB
دانلود

حیطه های دوازدهمین المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -های-دوازدهمین-المپیاد-علمی.pdf
file size : 207 KB
دانلود

فرآیند ثبت نام در آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود

آشنایی با انواع سؤالات آزمون غربالگری المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -با-انواع-سؤالات-آزمون.pdf
file size : 1 MB
دانلود

پمفلت آموزشی آزمون غربالگری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -المپیاد-دهم-شماره-2.pdf
file size : 524 KB
دانلود

پمفلت آموزشی دهمین آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -المپیاد1.pdf
file size : 763 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته استعداد درخشان ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-استعداد-درخشان-99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -استدلال-بالینی-و-تفکر-علمی.docx
file size : 12 KB
دانلود

منابع حیطه مطالعات بین رشته ای دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : manabemotaleat_olympiad12.pdf
file size : 1 MB
دانلود

منابع حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -آزمون-غربالگری-المپیاد-حیطه-آموزش-پزشکی-99.docx
file size : 16 KB
دانلود

منابع حیطه کارآفرینی دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : manabekarafarini_olympiad12.pdf
file size : 141 KB
دانلود