برنامه عملیاتی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی دانشجو ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-كميته-ارزشيابي-دانشجو.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته ارزیابی آزمون ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-ارزیابی-آزمون.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته ارزیابی آزمون ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-کمیته-ارزیابی-آزمون-98-99.pdf
file size : 428 KB
دانلود