برنامه عملیاتی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی کمیته استعداد درخشان و المپیاد علمی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-1400-استعداد-درخشان.pdf
file size : 3 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته استعداد درخشان ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-استعداد-درخشان-99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته استعداد درخشان ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-استعداد-درخشان-99-98.pdf
file size : 1007 KB
دانلود