برنامه عملیاتی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-واحد-برنامه-ريزي-درسي-1-1.pdf
file size : 560 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-واحد-برنامه-ريزي-درسي-سال14001.pdf
file size : 948 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-واحد-برنامه-ريزي-درسي-سال99.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-کمیته-برنامه-ریزی-درسی98-99.pdf
file size : 386 KB
دانلود