برنامه عملیاتی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی ارزشیابی اساتید ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-ارزشيابي-اعضاي-هيات-علمي1400.pdf
file size : 2 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی اساتید ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نهایی-ارزشیابی-اساتید-98-99.pdf
file size : 394 KB
دانلود