توانمندسازی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی توانمندسازی اساتید ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-كميته-توانمندسازي-اساتيد-سال-1401-.pdf
file size : 479 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته توانمندسازی اساتید ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-كميته-توانمندسازي-اساتيد-سال-00-99.pdf
file size : 524 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته توانمندسازی اساتید ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-کمیته-توانمندسازی-اساتید-99-98.pdf
file size : 399 KB
دانلود