سؤالات آزمون المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

سؤالات حیطه مدیریت در دهمین آزمون المپیاد علمی (مقاله المپیاد)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -المپیاد-حیطه-مدیریت-سلامت.pdf
file size : 1 MB
دانلود

سؤالات حیطه مدیریت در دهمین آزمون المپیاد علمی (دفترچه دو – بعد از ظهر)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نظام-سلامت-دفترچه-دو-بعد-از-ظهر.pdf
file size : 354 KB
دانلود

سؤالات حیطه استدلال بالینی در دهمین آزمون المپیاد علمی (Scenario Mordad Q daftarche)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Scenario-Mordad-Q-daftarche.pdf
file size : 415 KB
دانلود

سؤالات حیطه آموزش پزشکی در دهمین آزمون المپیاد علمی (دفترچه شماره دو)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -پزشکی-دفترچه-شماره-دو.pdf
file size : 325 KB
دانلود

سؤالات حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دهمین آزمون المپیاد علمی (نقشه مفهومی)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مفهومی.pdf
file size : 504 KB
دانلود

سؤالات حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دهمین آزمون المپیاد علمی (طراحی مطالعه)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مطالعه.pdf
file size : 538 KB
دانلود

سؤالات حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دهمین آزمون المپیاد علمی (ساخت فرضیه)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -فرضیه.pdf
file size : 630 KB
دانلود

نمونه سؤالات حیطه کارآفرینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -سوالات-حیطه-کارآفرینی.pdf
file size : 746 KB
دانلود

نمونه سؤالات حیطه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -پزشکی.pdf
file size : 401 KB
دانلود

نمونه سؤالات حیطه تفکر علمی در علوم پایه

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -پایه.pdf
file size : 5 MB
دانلود

نمونه سؤالات حیطه استدلال بالینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Sample-Clinical-reasoning.pdf
file size : 426 KB
دانلود

نمونه سؤالات حیطه مدیریت

بازدیدها: 0نمونه سوالات KF نمونه سوالات MCQ نمونه سوالات SC

بازدیدها: 0

نمونه سوالات KF

نمونه سوالات MCQ

نمونه سوالات SC

file name : -سوالات-EM.pdf
file size : 453 KB
دانلود