منابع آزمون المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -استدلال-بالینی-و-تفکر-علمی.docx
file size : 12 KB
دانلود

منابع حیطه مطالعات بین رشته ای دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : manabemotaleat_olympiad12.pdf
file size : 1 MB
دانلود

منابع حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -آزمون-غربالگری-المپیاد-حیطه-آموزش-پزشکی-99.docx
file size : 16 KB
دانلود

منابع حیطه کارآفرینی دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : manabekarafarini_olympiad12.pdf
file size : 141 KB
دانلود

منابع حیطه مدیریت دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -12-منابع-حیطه-مدیریت-نظام-سلامت.docx
file size : 12 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R14)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-14.pdf
file size : 302 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R12)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-12.pdf
file size : 281 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R11)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-11.pdf
file size : 2 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R10)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-10.pdf
file size : 200 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R9)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-9.pdf
file size : 313 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R7)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Refernces-7.pdf
file size : 208 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R8)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-8.pdf
file size : 121 KB
دانلود