واحد دانش پژوهی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی دانش پژوهی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-دانش-پژوهي.pdf
file size : 357 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته دانش پژوهی ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-دانش-پژوهي99.pdf
file size : 2 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته دانش پژوهی ۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-کمیته-دانش-پژوهی-98-99.pdf
file size : 370 KB
دانلود

راهنمای مدرسین علوم پزشکی- دانش پژوهی در آموزش

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : ketab-rahnema.pdf
file size : 729 KB
دانلود

راهنمای مدیریت فعالیتهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Scholarship-guide-2000.pdf
file size : 6 MB
دانلود