واحد پژوهش در آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی پژوهش در آموزش ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-پژوهش-در-آموزش.pdf
file size : 110 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش۹۹-۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملیاتی-پژوهش-در-آموزش-98-99.pdf
file size : 72 KB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش ۰۰-۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-پژوهش-در-آموزش.pdf
file size : 796 KB
دانلود