مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه عملیاتی توانمندسازی اساتید ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-كميته-توانمندسازي-اساتيد-سال-1401-.pdf
file size : 479 KB
دانلود

برنامه عملیاتی برنامه ریزی درسی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-واحد-برنامه-ريزي-درسي-1-1.pdf
file size : 560 KB
دانلود

برنامه عملیاتی جشنواره شهید مطهری ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1401برنامه-عملياتي-جشنواره-شهید-مطهری-.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی دانش پژوهی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-دانش-پژوهي.pdf
file size : 357 KB
دانلود

برنامه عملیاتی پژوهش در آموزش ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-پژوهش-در-آموزش.pdf
file size : 110 KB
دانلود

برنامه عملیاتی ارزشیابی اساتید ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-ارزشيابي-اعضاي-هيات-علمي1400.pdf
file size : 2 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی دانشجو ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-كميته-ارزشيابي-دانشجو.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته دانشجویی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-کمیته-دانشجویی.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته استعداد درخشان و المپیاد علمی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-1400-استعداد-درخشان.pdf
file size : 3 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته جشنواره شهید مطهری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-1400-شهید-مطهری1.pdf
file size : 1 MB
دانلود

برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملياتي-واحد-برنامه-ريزي-درسي-سال14001.pdf
file size : 948 KB
دانلود

لینک بازپخش کارگاه Plagiarism

بازدیدها: 8لینک بازپخش کارگاه

بازدیدها: 8

لینک بازپخش کارگاه

file name : connect.pdf
file size : 466 KB
دانلود