مطالب آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

لینک بازپخش فیلم کارگاه تولید محتوا

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه تولید محتوا

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه تولید محتوا

file name : 7.pdf
file size : 264 KB
دانلود

لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی و تکنولوژیهای به روز آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی

file name : 6.pdf
file size : 271 KB
دانلود

لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

file name : 5.pdf
file size : 266 KB
دانلود

لینک بازپخش فیلم کارگاه بازی سازی در آموزش

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه بازی سازی در آموزش

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه بازی سازی در آموزش

file name : 4.pdf
file size : 267 KB
دانلود

لینک بازپخش فیلم کارگاه مهارتهای زندگی (کنترل خشم در بالین)

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه مهارتهای زندگی (کنترل خشم در بالین)

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه مهارتهای زندگی (کنترل خشم در بالین)

file name : 3.pdf
file size : 271 KB
دانلود

لینک بازپخش فیلم کارگاه چگونه یک ایده خلاقانه را طراحی کنیم؟

بازدیدها: 2لینک بازپخش فیلم کارگاه چگونه یک ایده خلاقانه را طراحی کنیم؟

بازدیدها: 2

لینک بازپخش فیلم کارگاه چگونه یک ایده خلاقانه را طراحی کنیم؟

file name : 2.pdf
file size : 442 KB
دانلود

لینک بازپخش فیلم کارگاه اخلاق حرفه ای در آموزش مجازی

بازدیدها: 4لینک بازپخش فیلم کارگاه اخلاق حرفه ای در آموزش مجازی

بازدیدها: 4

لینک بازپخش فیلم کارگاه اخلاق حرفه ای در آموزش مجازی

file name : 1.pdf
file size : 353 KB
دانلود

استعداد درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -درخشان.pdf
file size : 2 MB
دانلود