مطالب آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

لینک بازپخش کارگاه Plagiarism

بازدیدها: 8لینک بازپخش کارگاه

بازدیدها: 8

لینک بازپخش کارگاه

file name : connect.pdf
file size : 466 KB
دانلود

آشنایی با دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -با-دوره-كارشناسي-ارشد-آموزش-پزشكي.pdf
file size : 191 KB
دانلود

چگونه فرایند دانش پژوهی بنویسیم؟

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -فرايند-دانش-پژوهي-بنويسيم؟.pdf
file size : 410 KB
دانلود

مجلات خارجی آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -خارجی-آموزش-پزشکی.pdf
file size : 154 KB
دانلود

مجلات داخلی آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -داخلی-آموزش-پزشکی.pdf
file size : 507 KB
دانلود

راهنمای تدوین طرح دوره

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-طرح-دوره.pdf
file size : 627 KB
دانلود

راهنمای تدوین طرح درس

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-طرح-درس.pdf
file size : 640 KB
دانلود

دانش پژوهی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -پژوهی.pdf
file size : 603 KB
دانلود

تحلیل آزمون

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -آزمون.pdf
file size : 620 KB
دانلود

آزمونهای تشریحی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تشریحی.pdf
file size : 666 KB
دانلود

آزمونهای چند گزینه ای

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -چند-گزینه-ای.pdf
file size : 582 KB
دانلود

اصول طراحی آزمونهای چند گزینه ای

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -طراحی-MCQ.pdf
file size : 257 KB
دانلود