بازدیدها: 26

فرم‌ها و فرآیندها المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم ثبت نام المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مشخصات-ثبت-نام-المپیاد-علمی.pdf
file size : 346 KB
دانلود

فرم حضور و غیاب جلسات مرکز مطالعات (ویژه دانشجویان)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -حضور-غیاب-جلسات-دانشجویان.pdf
file size : 282 KB
دانلود

فرم حضور و غیاب کارگاههای آموزشی دانشجویان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -حضور-غیاب-کارگاههای-آموزشی-دانشجویان.pdf
file size : 220 KB
دانلود

فرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزشیابی-کارگاه-آموزشی.pdf
file size : 395 KB
دانلود

فرآیند ثبت نام در آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود

فرآیند ثبت نام در المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود