واحد برنامه ریزی درسی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

وضعیت ارزشیابی برنامه های درسی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزشیابی-برنامه-های-درسی.pdf
file size : 411 KB
دانلود

راهنمای تدوین طرح دوره ترکیبی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-طرح-دوره-تركيبي.pdf
file size : 566 KB
دانلود

فرم خام طرح درس روزانه مجازی یا ترکیبی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -خام-طرح-درس-روزانه-مجازی-یا-تركيبي.docx
file size : 68 KB
دانلود

فرم خام طرح دوره مجازی یا ترکیبی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -خام-طرح-دوره-مجازی-یا-تركيبي.docx
file size : 86 KB
دانلود

چک لیست بارگذاری طرح دوره ، طرح درس

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ليست-بارگذاري-طرح-دوره-،-طرح-درس.pdf
file size : 383 KB
دانلود

چک لیست ارزشیابی طرح دوره، طرح درس

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ليست-ارزيابي-اصلاح-شده-اجراي-طرح-دوره،-طرح-درس.pdf
file size : 920 KB
دانلود

فرم ارزیابی برنامه درسی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزيابي-درس.pdf
file size : 165 KB
دانلود

فرم خام راهنمای مطالعاتی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -خام-راهنمای-مطالعاتی.doc
file size : 83 KB
دانلود

فرم خام طرح درس

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -خام-طرح-درس-بازنگری-3.6.98.docx
file size : 67 KB
دانلود

فرم خام طرح دوره

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -خام-طرح-دوره.docx
file size : 83 KB
دانلود

فرم حضور و غیاب جلسات مرکز مطالعات (ویژه اساتید)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -حضور-غیاب-جلسات-اساتید.pdf
file size : 190 KB
دانلود