پرسنل

Home » پرسنل

دکتر رزاق رحیم پور

عضو کمیته برنامه ریزی درسی و عضو کمیته جشنواره شهید مطهری

لیلا احمدی لاری

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

راضیه رحمتی

عضو کمیته ارزشیابی اساتید

دکتر مریم امیرخانی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر فاطمه سروی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر علی محمد پروینیان نسب

عضو کمیته برنامه ریزی درسی

مریم صدیق

مدیریت edc از سال 93

ملیحه پورکیانی

مدیریت EDC از سال 1397

پوریا رحمتی پور

مسئول کارگروه مشاوره دانشجویی دانشکده بهداشت

محمدجواد مدرسی

مسئول کارگروه پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت

عارفه بشارت نژاد

مسئول کارگروه آموزش و ارزشیابی و پیگیری دانشکده بهداشت

فائزه اکبرپور

دبیر کمیته و مسئول کارگروه انتشارات و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت