آقای حامد دلام

سمت: عضو کمیته دانش پژوهی
رشته تحصیلی: كارشناس ارشد رشته اپيدميولوژي
ایمیل : hameddelam8@yahoo.com
تلفن : 52247110 داخلي 244