دکتر محمدرفیع بذرافشان

سمت: دبیر کمیته دانش پژوهی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکترای پرستاری
ایمیل : m.bazrafshan@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 233
شرح وظایف
  1. اطلاع رساني به اساتيد در راستاي آمادگي مركز نسبت به همكاري با اساتيد جهت پيگيري برنامه دانش پژوهي
  2. تهيه پرونده براي تك تك افراد ومشخص نمودن امتيازات پژوهشي ، آموزشي ،اجرايي وتعيين كمبودها
  3. ارائه مشاوره وراهنمايي به اساتيد متقاضي جهت آماده سازي مستندات
  4. تهيه فرمهاي دانش پژوهي ،دريافت نظر اساتيد، اديت فرم و شفاف نمودن نحوه امتياز دهي
  5. بررسي پرونده ها ومحاسبه امتيازات افرادمتقاضي توسط دبيركميته منتخب
  6. آماده سازي پرونده ها وارسال به هيات مميزه شيراز
  7. تدوين برنامه عملياتي براساس شرح وظايف
  8. ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي
  9. تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط