دکتر محمدرفیع بذرافشان

سمت: دبیر کمیته دانش پژوهی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکترای پرستاری
ایمیل : m.bazrafshan@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 233