دکتر حیدر محمدی

سمت: دبیر کمیته پژوهش در آموزش دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری
ایمیل : Heidar.m1388@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 30
شرح وظایف
  1. تهيه دستورالعمل نگارش طرح هاي پژوهش در آموزش

  2. تهيه فرم هاي ارزيابي طرح هاي پژوهش در آموزش جهت داوري

  3. تهيه بانك اطلاعاتي از پژوهش هاي انجام شده در آموزش پزشكي

  4. ارائه خدمات مشاوره اي به اساتيد و علاقمندان در زمينه طرح هاي پژوهش در آموزش

  5. توسعه طرح هاي پژوهشي مناسب در زمينه آموزش ( فرايند هاي ياد دهي، يادگيري در نظام آموزش پزشكي)

  6. هدايت پژوهش هاي دانشجويي در راستاي سياست هاي ارتقاء سلامت جامعه وتحول در آموزش پزشكي

  7. به روز رساني صفحه وب واحد پژوهش در آموزش

  8. ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي.

  9. تدوين برنامه عملياتي براساس شرح وظايف

  10. تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط