دکتر حیدر محمدی

سمت: دبیر کمیته پژوهش در آموزش دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری
ایمیل : Heidar.m1388@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 30