دکتر راضیه ذوالقدر

سمت: دبیر کمیته جشنواره شهید مطهری و عضو کمیته ارزشیابی اساتید
رشته تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت
ایمیل : zolghadrr@larums.ac.ir
تلفن : 52519273 داخلی 108
شرح وظایف

شرح وظایف دبیر کمیته جشنواره شهید مطهری:

 1. ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتيد معزز آموزشي كشور
 2. شناسائي فرآيند هاي مطلوب دانشگاهي
 3. ارتقاء فرآيندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها
 4. ابداع ، اصلاح فرآيند ها ، تجهيزات و دستگاهها و لوازم كمك آموزشي.
 5. توجه به فرآيند هاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به منظور قدرداني از آنها
 6. شناسائي و طراحي فرآيند هاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه
 7. ايجاد فضاي مناسب علمي جهت حضور گسترده تر اساتيد در توليد علم و دانش مورد استناد جهاني در كتب يا نشريات (Fact,s)
 8. ايجاد فضاي رقابت سالم در توليد علم در سطح كشور
 9. ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاهها و موسسات آموزشي و كمك آموزشي
 10. ايجاد بازار براي فرآيند هاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم
 11. ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي

 

شرح وظایف اعضای کمیته ارزشیابی اساتید:

 1. تهيه فرم جامع و كامل براي ارزشيابي استاد و دانشجو و تعيين روايي و پايايي اين پرسشنامه
 2. انجام ارزشيابي دانشجو از استاد (دروس تئوري و عملي)، همكار از همكار، ارزشيابي مدير گروه از استاد و ….
 3. سنجش ساليانه عملكرد اساتيد در حيطه هاي مختلف بر اساس چارچوب شرح وظايف و آئين نامه هاي مربوط و تهيه كارنامه
 4. انجام اقدامات لازم بر اساس درخواست معاونت آموزشي دانشكده براي معرفي اساتيد و پژوهشگران نمونه ( شامل جمع آوري و اخذ اطلاعات و مدارك مقتضي از منابع مربوطه، بررسي، تعيين امتيازات و تهيه گزارش مطابق آئين نامه و مقررات
 5. مشاركت در تهيه، تدوين و نشر مواد آموزشي در زمينه ارزشيابي اساتيد
 6. مشاركت در بررسي سوابق و مدارك اساتيد متقاضي تغيير وضعيت استخدامي، كسب پايه شغلي يا ارتقاء مرتبه علمي بر اساس درخواست معاونت آموزشي
 7. همکاری در تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف
 8. ارائه اخبار مربوط به فعاليتهاي كميته جهت در سايت معاونت آموزشي
 9. تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل دربرگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط