دکتر راضیه ذوالقدر

سمت: دبیر کمیته جشنواره شهید مطهری و عضو کمیته ارزشیابی اساتید
رشته تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت
ایمیل : zolghadrr@larums.ac.ir
تلفن : 52519273 داخلی 108