دکتر رزاق رحیم پور

سمت: عضو کمیته برنامه ریزی درسی و عضو کمیته جشنواره شهید مطهری
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی