دکتر عبدالرسول رحمانی

سمت: عضو کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علمی
رشته تحصیلی: دکتری بهداشت حرفه ای
ایمیل : rahmani.rs1@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 27