دکتر علی محمد پروینیان نسب

سمت: عضو کمیته برنامه ریزی درسی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری
ایمیل : Aliparvinian@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009