دکتر فاطمه سروی

سمت: عضو کمیته برنامه ریزی درسی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی
ایمیل : f.sarvi@larums.ac.ir
تلفن : 07152519276