دکتر مریم امیرخانی

سمت: عضو کمیته برنامه ریزی درسی
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی
ایمیل : z.amirkhani@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 222