دکتر مقداد عبداله پور

سمت: مسئول کمیته دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی
ایمیل : Abdollahpour1983@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 228