راضیه رحمتی

سمت: دبیر کمیته ارزشیابی دانشجو دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی
ایمیل : Rahmatir69@gmail.com
تلفن : 52245009 داخلی 227