راضیه رحمتی

سمت: دبیر کمیته ارزشیابی دانشجو دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامائی