راضیه رحمتی

سمت: دبیر کمیته ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
ایمیل : rahmatir69@gmail.com
تلفن : 52245009 داخلی 207