زهرا سیفی

سمت: دبیر کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : z.seifi2010@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 222