زهرا سیفی

سمت: دبیر کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : z.seifi2010@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 222
شرح وظایف

1)تدوين گايدلاين چگونگي تدوين طرح دوره و طرح درس (قابل دسترسي براي كليه اساتيد)

2) ارائه مشاوره به اساتيد جهت نگارش طرح دوره و طرح درس (درصورت نياز)

3) جمع آوري و تهيه بانك اطلاعاتي طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه هاي آموزشي دانشكده هاي مختلف ترجيحاً به صورت الكترونيكي

4) همكاري در تدوين برنامه هاي آموزشي در مركز مهارتهاي باليني و پايش و ارزشيابي برنامه ها

5) ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در آنها

6) تديون برنامه هاي درسي جديد مورد نياز بر اساس نيازهاي نظام سلامت

7) تغيير در نحوه طراحي برنامه ها (از وضعيت تك رشته اي به سمت چند رشته اي يا Integration)

8) بازنگري كوريكولوم رشته هاي مختلف

9) تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف

10) ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته جهت درج در سايت معاونت آموزشي

11) تهيه گزارش عملكرد دوره اي از اقدامات انجام شده در هر نيمسال جهت ارائه به مراجع ذيربط