زهره بریزی

سمت: عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزیابی آزمون
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : zohreh.berizi@larums.ac.ir
تلفن : 52519273 داخلی 103