زهره فرامرزیان

سمت: دبیر کمیته توانمندسازی اساتید دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
ایمیل : z.faramarzian@laruma.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 221