زهره فرامرزیان

سمت: دبیر کمیته توانمندسازی اساتید دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
ایمیل : z.faramarzian@laruma.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 221
شرح وظایف

1) نيازسنجي در زمينه كارگاههاي مورد نياز جهت اساتيد

2) تهيه ليست كارگاههاي آموزشي

3) همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي

4) هماهنگي جهت شركت اعضاي هيئت علمي دانشكده در كارگاههاي توانمندسازي

5) برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت اساتيد جديدالورود

6) تهيه تقويم آموزشي مناسب جهت كارگاهها

7) تأمين اعتبارات كارگاهها

8) اطلاع رساني كارگاهها

9) ارائه گواهي جهت شركت كنندگان در كارگاهها

10) ايجاد بانك اطلاعات فعاليتهاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي

11) ارزيابي از دوره هاي آموزشي و ارائه بازخورد به مدرسين دوره

12) به روز رساني صفحه وب واحد توانمندسازي اعضاي هيئت علمي

13) تدوين برنامه عملياتي براساس شرح وظايف كارگاه

14) ارائه اخبار مربوط به فعاليتهاي كميته جهت درج در سايت معاونت آموزشي

15) تدوين گزارش عملكرد نهايي براي ارائه به مراجع ذيربط