راضیه رحمتی

سمت: دبیر کمیته ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی
ایمیل : rahmatir69@gmail.com
تلفن : 52245009 داخلی 207
شرح وظایف

1) تهيه فرم جامع و كامل براي ارزشيابي استاد و دانشجو و تعيين روايي و پايايي اين پرسشنامه

2) انجام ارزشيابي دانشجو از استاد (دروس تئوري و عملي)، همكار از همكار، ارزشيابي مدير گروه از استاد و ….

3) توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي و ارائه مشاوره به اساتيد و گروههاي آموزشي در اين مورد و برگزاري كارگاههاي مرتبط (OSCE, DOPS, Minicex و ارزشيابي 360 درجه)

4) سنجش ساليانه عملكرد اساتيد در حيطه هاي مختلف بر اساس چارچوب شرح وظايف و آئين نامه هاي مربوط و تهيه كارنامه

5) انجام اقدامات لازم بر اساس درخواست معاونت آموزشي دانشكده براي معرفي اساتيد و پژوهشگران نمونه ( شامل جمع آوري و اخذ اطلاعات و مدارك مقتضي از منابع مربوطه، بررسي، تعيين امتيازات و تهيه گزارش مطابق آئين نامه و مقررات

6) مشاركت در اجراي طرحهاي پژوهشي در زمينه ارزشيابي در آموزش پزشكي

7) مشاركت در تهيه، تدوين و نشر مواد آموزشي در زمينه ارزشيابي اساتيد

8) مشاركت در بررسي سوابق و مدارك اساتيد متقاضي تغيير وضعيت استخدامي، كسب پايه شغلي يا ارتقاء مرتبه علمي بر اساس درخواست معاونت آموزشي

9) تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف

10) به روز رساني صفحه وب واحد ارزشيابي اساتيد

11) ارائه اخبار مربوط به فعاليتهاي كميته جهت در سايت معاونت آموزشي

12) تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل دربرگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط