دکتر مهدی عسگری

سمت: مسئول کمیته دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری فیزیک پزشکی
ایمیل : m.mahdiasgari@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 225