دکتر مهدی عسگری

سمت: مسئول کمیته دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری فیزیک پزشکی
ایمیل : m.mahdiasgari@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 225
شرح وظایف

1) فعال سازي كميته هاي دانشجويي در سطح دانشكده

2) همكاري جهت برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي پس از نيازسنجي از دانشجويان

3) دعوت از اساتيد مجرب جهت شركت در جلسات كميته دانشجويي دانشكده براي آموزش حوزه هاي مختلف علوم پزشكي

4) تشكيل گروههاي دانشجويي داوطلب و واجد شرايط جهت تأليف كتاب و كتابچه در زمينه هاي مختلف آموزشي و نظارت بر اين امر

5) نيازسنجي پژوهشي (پژوهش در آموزش)

6) برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با پژوهش

7) پذيرش ايده هاي پژوهشي در بعد آموزش، حمايت و تخصيص بودجه در قالب طرح پژوهشي

8) ارائه ايده هاي خلاق دانشجويي در حيطه آموزش در قالب فرآيندهاي آموزشي

9) به روز رساني صفحه وب كميته دانشجويي

10) تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف

11) ارائه اخبار مربوط به فعاليتهاي كميته جهت درج در سايت معاونت آموزشي

12) تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل دربرگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط