صفورا ایزانلو

سمت: عضو کمیته های برنامه ریزی درسی و توانمندسازی اساتید
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : s.ezanlo@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 224