طیبه حسین پور

سمت: کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : Thmbd12@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 205
شرح وظایف
  1. انجام امور مرتبط با برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی
  2. هماهنگی در برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان هسته استعداد درخشان
  3. همکاری در به روز رسانی مطالب صفحات وب سایت مرکز مطالعات و مرتبط با وظایف
  4. انجام و پیگیری امور ارجاعی از سامانه اتوماسیون و بایگانی بهینه کلیه مکاتبات و امور مربوط به مرکز مطالعات
  5. پیگیری فعالیتهای EDO دانشکده ها در زمینه ارزشیابی آزمون
  6. همکاری در انجام امور مربوط به همایش آموزش پزشکی
  7. پیگیری امور مرتبط با برنامه ارزشیابی اساتید و هماهنگی با کارشناس EDO دانشکده ها
  8. کنترل Email مرکز مطالعات به صورت روزانه و پیگیری امور مربوطه
  9. پیگیری امور مربوط به تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات