علی مختاری

سمت: دبیر کمیته دانشجویی
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته پرستاری
ایمیل : alighonline@gmail.com