علی پرویزی مهر

سمت: عضو کمیته استعدادهای درخشان و المپیاد علمی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : Ali.parvizimehr@yahoo.com
تلفن : 52519273 داخلی 104