فائزه اکبرپور

سمت: دبیر کمیته و مسئول کارگروه انتشارات و اطلاع رسانی دانشکده بهداشت
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته علوم تغذیه