فاطمه سوخک

سمت: عضو کمیته توانمندسازی اساتید
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
ایمیل : sookhakfatemeh@yahoo.com
تلفن : 52245009 داخلی 227