لیلا احمدی لاری

سمت: عضو کمیته برنامه ریزی درسی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : l.ahmadilari@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 221