دکتر محمدرضا رضوی

سمت: دبیر کمیته ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی
ایمیل : m.razavi@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 207