دکتر محمدرضا زارع

سمت: عضو کمیته پژوهش در آموزش و عضو کمیته دانش پژوهی
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت محیط
ایمیل : m.zare@larums.ac.ir
تلفن : 52519276 داخلی 28