محمدرضا شوشتریان

سمت: مسئول کمیته دانشجویی دانشکده بهداشت
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : mohammadreza.shooshtarian@larums.ac.ir
تلفن : 52519276 داخلی 21