دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: عضو کمیته های پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی
رشته تحصیلی: دکتری بهداشت محیط
ایمیل : nezam_m2008@yahoo.com
تلفن : 52519276 داخلی 28