دکتر نظام الدین منگلی زاده

سمت: عضو کمیته های پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و برنامه ریزی درسی
رشته تحصیلی: دکتری بهداشت محیط
ایمیل : nezam_m2008@yahoo.com
تلفن : 52519276 داخلی 28
شرح وظایف

شرح وظایف اعضای کمیته پژوهش در آموزش:

 1. همکاری در تدوين گايدلاين چگونگي تدوين طرح دوره و طرح درس (قابل دسترسي براي كليه اساتيد)
 2. ارائه مشاوره به اساتيد جهت نگارش طرح دوره و طرح درس (درصورت نياز)
 3. جمع آوري و تهيه بانك اطلاعاتي طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه هاي آموزشي دانشكده هاي مختلف ترجيحاً به صورت الكترونيكي
 4. همکاری در ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در آنها
 5. همکاری در تدوین برنامه هاي درسي جديد مورد نياز بر اساس نيازهاي نظام سلامت
 6. تغيير در نحوه طراحي برنامه ها (از وضعيت تك رشته اي به سمت چند رشته اي يا Integration)
 7. همکاری در بازنگري كوريكولوم رشته هاي مختلف
 8. همکاری در تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف
 9. ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته جهت درج در سايت معاونت آموزشي
 10. تهيه گزارش عملكرد دوره اي از اقدامات انجام شده در هر نيمسال جهت ارائه به مراجع ذيربط

 

شرح وظایف اعضای کمیته دانش پژوهی:

 1. اطلاع رساني به اساتيد در راستاي آمادگي مركز نسبت به همكاري با اساتيد جهت پيگيري برنامه دانش پژوهي
 2. تهيه پرونده براي تك تك افراد ومشخص نمودن امتيازات پژوهشي ، آموزشي ،اجرايي وتعيين كمبودها
 3. ارائه مشاوره وراهنمايي به اساتيد متقاضي جهت آماده سازي مستندات
 4. راه اندازي كميته منتخب
 5. تهيه فرمهاي دانش پژوهي ،دريافت نظر اساتيد، اديت فرم و شفاف نمودن نحوه امتياز دهي
 6. بررسي پرونده ها ومحاسبه امتيازات افرادمتقاضي توسط دبيركميته منتخب
 7. آماده سازي پرونده ها وارسال به هيات مميزه شيراز
 8. ابلاغ احكام اعضاي كميته منتخب توسط معاونت آموزشي
 9. تدوين برنامه عملياتي براساس شرح وظايف
 10. به روز رساني صفحه وب كميته دانش پژوهي
 11. ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته به روابط عمومي معاونت جهت درج در سايت معاونت آموزشي
 12. تهيه گزارش عملكرد دوره اي و كامل در برگيرنده تمام وظايف براي ارائه به مراجع ذيربط

 

شرح وظایف اعضای کمیته برنامه ریزی درسی:

 1. همکاری در تدوين گايدلاين چگونگي تدوين طرح دوره و طرح درس (قابل دسترسي براي كليه اساتيد)
 2. ارائه مشاوره به اساتيد جهت نگارش طرح دوره و طرح درس (درصورت نياز)
 3. جمع آوري و تهيه بانك اطلاعاتي طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه هاي آموزشي دانشكده هاي مختلف ترجيحاً به صورت الكترونيكي
 4. همکاری در ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در آنها
 5. همکاری در تدوین برنامه هاي درسي جديد مورد نياز بر اساس نيازهاي نظام سلامت
 6. تغيير در نحوه طراحي برنامه ها (از وضعيت تك رشته اي به سمت چند رشته اي يا Integration)
 7. همکاری در بازنگري كوريكولوم رشته هاي مختلف
 8. همکاری در تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف
 9. ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته جهت درج در سايت معاونت آموزشي
 10. تهيه گزارش عملكرد دوره اي از اقدامات انجام شده در هر نيمسال جهت ارائه به مراجع ذيربط