محمد فرامرزی

سمت: مسئول کارگروه آموزشی، روابط عمومی و انتشارات دانشکده پرستاری
رشته تحصیلی: دانشجوی رشته پرستاری