مریم صدیق

سمت: مدیریت edc از سال 93
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری