معصومه الهی

سمت: دبیر کمیته ارزیابی آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد
ایمیل : m.elahi@larums.ac.ir
تلفن : 52245009 داخلی 224
شرح وظایف

1) برنامه ريزي و تدارك برنامه ها و فرصتهاي مناسب به منظور افزايش دانش و مهارت مدرسان در زمينه روشهاي تحليل آزمون

2) نظارت مستمر و همكاري با امور آموزش دانشكده و اساتيد جهت ارزيابي اوليه سؤالات امتحاني

3) ارزيابي شرايط فيزيكي برگزاري امتحانات بر اساس دستورالعمل بررسي آزمونها

4) بررسي نظرات دانشجويان در رابطه با چگونگي برگزاري امتحانات در پايان هر نيمسال

5) دريافت نتايج آناليز آزمونها از امور آموزش و استخراج گزارش تحليلي براي مشخص نمودن ميزان سؤالات استاندارد در هر آزمون

6) ارائه بازخورد نتايج تحليل آزمونها به گروههاي آموزشي و اساتيد در جهت كمك به بهبود و اصلاح روند طراحي آزمون

7) تدوين برنامه عملياتي بر اساس شرح وظايف

8) ارائه اخبار مربوط به فعاليت هاي كميته جهت درج در سايت معاونت آموزشي

9) تهيه گزارش عملكرد دوره اي از اقدامات انجام شده در هر نيمسال جهت ارائه به مراجع ذيربط