ملیحه پورکیانی

سمت: مدیریت EDC از سال 1397
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری